Polityka prywatności

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Zbigniew Dopierała prowadzących działalność gospodarczą pod firmą „Madren” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zbigniew Dopierała, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej 34, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9290097678, zwany dalej „Madren”. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem siedziby oraz adresem e-mail: wafle@madren.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Madren zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO”, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Madren dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Madren może przetwarzać Pani/Pana następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • telefon kontaktowy,
  • adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
  • adres zamieszkania/siedziby/prowadzenia działalności, jeśli jest inny niż adres dostawy,
  • w przypadku osób nie będących konsumentami, Madren może przetwarzać także nazwę firmy oraz NIP.
 4. Madren przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu świadczenia usług objętych zakresem swojej działalności oraz w związku z funkcjonowaniem strony internetowej www.madren.pl, w tym:
  • udzielenia odpowiedzi na zapytania, w tym przesyłanych za pomocą formularza kontaktowego – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • przesyłania oferty handlowej na Pani/Pana wyraźną prośbę – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  • zawarcia i wykonania umowy – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • archiwizowania dokumentów księgowych – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • rozpatrywania reklamacji – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • z uwagi na uzasadniony interes Madren polegający na przetwarzaniu danych w celu dochodzenia oraz obrony roszczeń w związku z zawartą umową – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  • z uwagi na uzasadniony interes Madren polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

III. Cookies

 1. Madren na swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, które zapisywane są na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika do obsługi strony internetowej Madren.
 2. Pliki cookies:
  • pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika (komputer, tablet, telefon komórkowy) i odpowiednio dopasować stronę internetową do jego indywidualnych potrzeb,
  • dostosowują zawartości stron internetowych do indywidualnych preferencji Użytkownika,
  • umożliwiają korzystanie ze wszystkich funkcji witryny internetowej oraz zwiększają komfort przeglądania stron;
  • są wykorzystywane przez Madren do gromadzenia ogólnych oraz anonimowych danych statycznych oraz utrzymania sesji Użytkownika.
 3. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. W przypadku braku zgody Użytkownika na przechowywanie plików cookies przy przeglądaniu strony internetowej, konieczna jest zmiana ustawienia w przeglądarce internetowej poprzez całkowitą blokadę automatycznej obsługi plików cookies bądź żądanie powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu. Zmiana ustawień dotycząca plików cookies może zostać dokonana przez Użytkownika w każdym czasie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 4. Ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Madren. W szczególności czasowe ograniczenie lub wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies może np. wydłużyć okres ładowania się strony oraz spowodować ograniczenia w korzystaniu z jej funkcjonalności.

IV. Prawo wycofania zgody

 1. W przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, zgoda taka może być odwołana w każdym czasie. W tym celu wystarczy przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Madren (ul. Poznańska 34, 65-001 Zielona Góra) lub pocztą elektroniczną na adres wafle@madren.pl.
 2. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne, co oznacza, iż do czasu cofnięcia zgody Madren ma prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.

V. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może okazać się konieczne. Przede wszystkim podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia oraz wykonania umów, udzielenia odpowiedzi na kierowane zapytania, rozpatrzenia reklamacji.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Madren nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VII. Odbiorcy danych osobowych

W zależności od celu przetwarzania Madren może udostępnić Pani/Pana dane osobowe:

 • podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
 • administratorom i dostawcom systemów informatycznych,
 • hostingodawcy,
 • bankom oraz podmiotom obsługującym płatności internetowe,
 • pracownikom albo współpracownikom Madren świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym podmiotom świadczącym usługi księgowe, doradcze, prawne,
 • organom publicznym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

IX. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Madren przetwarza Pani/Pana dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel, a po tym czasie dla celów oraz przez czas w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, względnie do czasu odwołania udzielonej zgody. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

X. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Ponadto każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Madren oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Madren (ul. Poznańska 34, 65-001 Zielona Góra) lub pocztą elektroniczną na adres wafle@madren.pl.

XI. Prawo do wniesienia skargi

W przypadku uznania przez Pani/Pana, że udostępnione przez Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.